ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) Training Curriculum for Disease Control Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 808 1606 รายละเอียด
2 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2021-2022 เกียรติ รักรุ่งธรรม, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์, สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, โอภาส พุทธเจริญ, และคณะ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 3000 4078 รายละเอียด
3 แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แนวทางการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Thailand Index partner testing guideline กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 603 1006 รายละเอียด
4 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564 Thailand National Guidelines for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) 2021 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 4548 4031 รายละเอียด
5 หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Training Curriculum for HIV and STD services in Community กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 671 1247 รายละเอียด
6 แนวทางการดูแลสุขภาพองค์รวม แนวทางการดูแลสุขภาพองค์รวม Total worker health guideline ศูนย์พัฒนาและพัฒนาประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 1571 2210 รายละเอียด
7 หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค  สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น The training course of mosquito chemical spraying and tool maintenance for local administration organization personnel สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 416 738 รายละเอียด
8 คู่มือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข Training Modules for Tuberculosis Personnel นางนภักสรณ์ บงจภร 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 359 811 รายละเอียด
9 คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค Training Modules for Tuberculosis Personnel กองวัณโรค 2563 กองวัณโรค Cluster SALTH 1217 1752 รายละเอียด
10 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561 Thailand Nation Guidelines on Pre-Exposure Prophylaxis : HIV-PrEP 2018 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2561 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 745 1348 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562