ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 SAT Guideline Model for Public Health Agency in Health Region 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 135 253 รายละเอียด
2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปรับกิจกรรมและงบประมาณระหว่างดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (PR) และหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (IA) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปรับกิจกรรมและงบประมาณระหว่างดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (PR) และหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (IA) Standard Operating Procedure (SOP) for activities and budgets adjustment program between PR-DDC and SRs, IAs บุษบา ตันติศักดิ์, ฮานาน บีมา, สุชาดา ข้ามสี่, เกษณี ศรีรักษา, ศันสนีย์ โรจนพนัส, พิมใจ ศาทสิทธิ์, และคณะ 2565 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 55 239 รายละเอียด
3 มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ Standard of Thailand National Quitline กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 104 356 รายละเอียด
4 แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Infections Screening Guidelines in Thailand ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 1408 1270 รายละเอียด
5 คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ในสถานบริการสุขภาพ คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ในสถานบริการสุขภาพ Supportive supervision manual for quality index partner testing services. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 153 294 รายละเอียด
6 คู่มือการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเริ่มยาต้านเอชไอวีเพื่อการรักษาภายในวันเดียวกับการตรวจวินิจฉัย คู่มือการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเริ่มยาต้านเอชไอวีเพื่อการรักษาภายในวันเดียวกับการตรวจวินิจฉัย Service Manual for Promoting Same-day Antiretroviral Treatment Initiation กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2564 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 367 437 รายละเอียด
7 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 Standard Operating Procedures for Surveillance and Rapid Response Team กองระบาดวิทยา 2563 กองระบาดวิทยา - 2706 1479 รายละเอียด
8 แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย Surveillance and Response Guideline for Adverse Events Following Immunization, Thailand กองระบาดวิทยา 2563 กองระบาดวิทยา Cluster CD 2254 2862 รายละเอียด
9 มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค Standard of Operating Procedures, SOPs กองนวัตกรรมและวิจัย 2562 - - 385 554 รายละเอียด
10 การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา Systematic screening for active TB and drug-resistant TB พญ.ศรีประพา เนตรนิยม 2561 สำนักวัณโรค Cluster SALTH 260 641 รายละเอียด
11 คู่มือริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย คู่มือริ้นฝอยทรายและโรคลิชมาเนีย Sandfly and Leishmaniasis สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 2546 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 611 570 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562