ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น NCD Prevention and Control Curriculum for local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค/กองสาธารณสุขท้องถิิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 694 803 รายละเอียด
2 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand 2021 กองวัณโรค 2564 กองวัณโรค Cluster SALTH 6925 6069 รายละเอียด
3 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand, 2018 พญ.ศรีประพา เนตรนิยม พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี พญ. ผลิน กมลวัทน์ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นพ.เจริญ ชูโชติถาวร พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ และคณะ 2561 สำนักวัณโรค Cluster SALTH 445 923 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562