ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า Manual for Prevention of Musculoskeletal Disorders for Sewing Worker สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี Cluster Env-Occ 36 100 รายละเอียด
2 คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) Manual for Urban Migrant Health Volunteer Training for Surveillance Prevention and Control of COVID-19 (For Public Health Personnel) นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, หลินฟ้า อุปัชฌาย์, ธัญญา รอดสุข, แก้วใจ มาทอง, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, และคณะ 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 75 267 รายละเอียด
3 คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) Manual for Public Sector Management Quality Award 4.0 Checklist (PMQA 4.0 Checklist) Department of Disease Control (revised version) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 139 297 รายละเอียด
4 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Manual for Surveillance, Prevent and Control of COVID-19 in Health Personel, Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province ธิดา นิ่มมา, วันวิสา ประทุม, จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง, ศิริพร กวินธัญสิริ, อุทัยพร อัครานุภาพพงศ์, วัชรา จันทร์กระจ่าง, และคณะ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Cluster CD 268 391 รายละเอียด
5 คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข Maritime medicine for public health professional กรมควบคุมโรค, กรมแพทย์ทหารเรือ 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 387 703 รายละเอียด
6 คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค Manual on insecticide and pesticide application equipment for vector control diseases. บุญเสริม อ่วมอ่อง และคณะ 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 692 518 รายละเอียด
7 คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Mercury Poisoning กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 581 1008 รายละเอียด
8 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Diseases and Health Threats Caused by PM2.5 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 741 933 รายละเอียด
9 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการควบคุมคุณภาพ 	คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการควบคุมคุณภาพ Manual on Standard Operating Procedures for malaria microscope and Quality Control นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง และคณะ 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 4443 4000 รายละเอียด
10 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพ Manual on Standard Operating Procedures for Malaria Rapid Diagnosis test and Quality Control กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 4 590 รายละเอียด
11 คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คู่มือการดำเนินงานบริการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) Manual of alcohol use disorder prevention and treatment for health prompting hospital สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 657 1017 รายละเอียด
12 แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ MEASLE ELIMINATION ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ และคณะ 2555 สำนักโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 106 347 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562