ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพ่น หลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพ่น Insecticide spraying for Aedes control and fog generator maintenance course นที ชาวนา, ญาดา โตอุตชนม์, ปาริฉัตร เสาสูง 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา Cluster CD 114 269 รายละเอียด
2 แนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด Implementation guidelines for reducing salt and sodium consumption at the provincial level กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2566 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 2100 1769 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562