ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข Healthy, Safety, and Happy Workplace Auditor Training Course กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 113 218 รายละเอียด
2 คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ Health care guideline during Coronavirus Disease 2019 for Migrant Health Volunteer นางสาววนิดา สังยาหยา, นางสาวพัณณิตา ครุุฑนาค, นางสาวปาริฉัตร สุุวรรณเมือง 2565 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา Cluster CD 63 217 รายละเอียด
3 แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข Health Education Guidelines for Uncomplicated Malaria Treatment in the Health Facility. ดร.นารถลดา ขันธิกุล ดร.อังคณา แซ่เจ็ง นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ และนางสาวธรรณิการ์ ทองอาด 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ Cluster CD 320 590 รายละเอียด
4 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Health risk assessment guideline for automotive and petrochemical industry กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2563 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 228 352 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562