ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard for childcare teacher สมนึก เลิศสุโภชวณิชย์, อาริยา กล่อมกลิ่นสุข, จันทร์จิรา เสนาพรม, อรทัย ทองฝาก, นัยน์ปพร ผลสนอง 2566 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 248 810 รายละเอียด
2 แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล Guidelines for management when a person with high blood pressure is identified in a hospital กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 4029 3464 รายละเอียด
3 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard in Urban Village สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 258 284 รายละเอียด
4 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม Guidelines for treatment and care of PLHIV with TB co-infection - 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 144 457 รายละเอียด
5 แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ Guidelines for collecting and analyzing biological samples for mining กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 41 171 รายละเอียด
6 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) Guidelines for Control and Prevention of COVID-19 in Urban Settings Using Community Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 570 830 รายละเอียด
7 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 Guideline on NCD Prevention and Control Toolkits for Local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 422 647 รายละเอียด
8 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส Guidelines for prevention and control of Streptococcus Suis. กองโรคติดต่อทั่วไป 2565 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 541 700 รายละเอียด
9 แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ Guidelines of stool examination for helminthiasis diagnosis among microscopist course กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 325 342 รายละเอียด
10 แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Guideline of risk assessment and health surveillance among heavy metal and volatile organic compounds exposed workers. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย Cluster Env-Occ 575 609 รายละเอียด
11 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย Guidelines for Waste Collectors regarding Health Care in Waste Management. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 582 795 รายละเอียด
12 แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานประกอบการ แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานประกอบการ Guidelines for smoking cessation in the Workplace กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 342 725 รายละเอียด
13 แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานพยาบาล แนวทางการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับสถานพยาบาล Guidelines for smoking cessation for Healthcare Setting กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 971 1666 รายละเอียด
14 คู่มือโรคเมลิออยด์ คู่มือโรคเมลิออยด์ Guideline of Melioidosis กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป - 5791 9222 รายละเอียด
15 แนวทางการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และขั้นตอนการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป แนวทางการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และขั้นตอนการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป Guidelines on checking plagiarism by Akarawisut for assessment of government officer to a higher academic level. กลุ่มวิจัยและประมินเทคโนโลยี กองนวัตกรรมและวิจัย 2564 กองนวัตกรรมและวิจัย - 498 1265 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562