ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) Coaching and Counseling for HIV Testing with HIV Self Screening Test Curriculum อัจฉรา ภักดีพินิจ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 217 405 รายละเอียด
2 หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) Correction Medicine Online Course (E-learning). สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - 432 467 รายละเอียด
3 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน Capacity Development course for prevent and control disease and health hazards to improve people's quality of life สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2562 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - 555 567 รายละเอียด
4 แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) Center of occupational and environmental health service development and accreditation ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม - ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม - 265 446 รายละเอียด
5 นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย Case definition for Communicable Diseases Surveillance กองระบาดวิทยา 2563 กองระบาดวิทยา - 6750 5744 รายละเอียด
6 หลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย หลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย Chemical spraying techniques to control and eliminate mosquitoes (Aedes spp.). นางสาววิรัชยา คงถาวร นางสาวจิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ นายสามารถ เฮียงสุข และนายอานุวัฒ ราณรงค์ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 Cluster CD 696 1126 รายละเอียด
7 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕ แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๕ Clinical Practice Guidelines (CPG) of Tuberculosis Treatment in Adult, 2012 ศาสตรจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์ และคณะ 2555 สำนักวัณโรค Cluster SALTH 85 350 รายละเอียด
8 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย CHIKUNGUNYA FEVER นายแพทย์สุวิช ธรรมเปาโล และคณะ 2552 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 430 651 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562