ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Assessment guideline for CBO provided HIV services. นฤมล ตรีเพชรศรีอุุไร, รศ. นพ.วิสููตร ฟองศิริไพบููลย์, รศ. ดร.โยธิน แสวงดี, ดร.อรุุณี ไพศาลพาณิชย์กุุล, ดร.กุุลระวี วิวัฒนชีวิน 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 277 554 รายละเอียด
2 คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ A Manual for COVID-19 Prevention and Controls for Manufacturing Industries กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสุขภาพจิต 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - 275 586 รายละเอียด
3 คู่มือผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค คู่มือผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค Assessor Manual for quality of TB cares in hospital กองวัณโรค 2564 กองวัณโรค Cluster SALTH 557 677 รายละเอียด
4 คู่มือการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (Assessment for Quality of Tuberculosis Prevention and Care in Prison: QTBP) คู่มือการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (Assessment for Quality of Tuberculosis Prevention and Care in Prison: QTBP) Assessment for Quality of Tuberculosis Prevention and Care in Prison: QTBP กองวัณโรค 2563 กองวัณโรค Cluster SALTH 526 784 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562