ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II) Diabetes and Hypertension management training course (Intermediate Level II) ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง, วรัญญา ตรีเหลา, รุ่งนภา ลั่นอรัญ, สุภาพร หน่อคํา, จิตตรา ธัญญารักษ์ 2566 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 24 48 รายละเอียด
2 no image. หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ - - - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - 0 25 รายละเอียด
3 no image. แนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 - - - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - 0 42 รายละเอียด
4 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard for childcare teacher สมนึก เลิศสุโภชวณิชย์, อาริยา กล่อมกลิ่นสุข, จันทร์จิรา เสนาพรม, อรทัย ทองฝาก, นัยน์ปพร ผลสนอง 2566 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 248 810 รายละเอียด
5 คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า Manual for Prevention of Musculoskeletal Disorders for Sewing Worker สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี Cluster Env-Occ 36 100 รายละเอียด
6 no image. แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค - - - กองระบาดวิทยา - 0 68 รายละเอียด
7 หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ E-Learning courses on the implementation of integrated smoke-free schools กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 145 417 รายละเอียด
8 คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) Manual for Urban Migrant Health Volunteer Training for Surveillance Prevention and Control of COVID-19 (For Public Health Personnel) นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, หลินฟ้า อุปัชฌาย์, ธัญญา รอดสุข, แก้วใจ มาทอง, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, และคณะ 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 75 267 รายละเอียด
9 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง) Diabetes and Hypertension management training course (Intermediate Level) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 220 272 รายละเอียด
10 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 SAT Guideline Model for Public Health Agency in Health Region 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 135 253 รายละเอียด
11 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข Healthy, Safety, and Happy Workplace Auditor Training Course กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 113 218 รายละเอียด
12 หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Principal Epidemiology Course for Back Office Personnel of Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 310 392 รายละเอียด
13 แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล Guidelines for management when a person with high blood pressure is identified in a hospital กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 4029 3464 รายละเอียด
14 คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) Manual for Public Sector Management Quality Award 4.0 Checklist (PMQA 4.0 Checklist) Department of Disease Control (revised version) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 139 297 รายละเอียด
15 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard in Urban Village สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 258 284 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562