รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work management)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work management)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด
การประเมินและดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพก่อนกลับเข้าทางาน เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดบริการอาชีวอนามัยที่ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลมีบทบาทในการคัดกรอง ประเมินและติดตามผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ทั้งในและนอกงาน ในขณะที่สถานประกอบการมีบทบาทในการส่งต่อลูกจ้างมายังโรงพยาบาล การปรับสภาพแวดล้อมการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกจ้างได้ทางานที่เหมาะกับสภาวะสุขภาพ โดยลักษณะการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาล สถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า การบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทางาน “return to work management”
หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
107
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/98
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper