รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ 
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพ 
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด
คู่มือการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรสุขภาพฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับบุคลากรสุขภาพ (health workers) ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพทุกตำแหน่ง เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข ช่างซ่อมบำรุง แม่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นต้น เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลในแผนกต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานประกอบด้วยสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ท่าทางการทำงาน อุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงด้านจิตวิทยา สังคม อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันควบคุมการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของบุคลากรสุขภาพ
หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
130
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
อร.อรพันธ์ อันติมานนท์ และแพทยืหญิงรชนีกร วีระเจริญ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/97
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper