รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการดำเนินงานวัณโรคในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการดำเนินงานวัณโรคในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-4312-1
ชื่อผู้แต่ง
กองวัณโรค
รายละเอียด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ชื่อว่า Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งแพร่กระจาย ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ .2563 เพื่อควบคุม แก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกคำสั่งเพื่อควบคุม แก้ไขสถานการณ์การระบาดภายในจังหวัด มีมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เช่น การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เป็นต้น
หน่วยงาน
กองวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
74
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงชญานิจ มหาสิงห์, นางสาวทัศนีย์ มนุญพาณิชย์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/96
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper