รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคในบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรคให้กับบุคลากรสุขภาพทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่นำคู่มือไปใช้ ได้แก่ บุคลากรสุขภาพในสถานพยาบาลทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ) ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ แนวทางฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคเบื้องต้น การบริหารจัดการฯ แนวทางการเฝ้าระวังทางการแพทย์ รวมถึงได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีองค์ความรู้ ในด้านการจัดการทางด้านวิศวกรรม หลักการควบคุมระบบหมุนเวียนอากาศ การจัดการเกี่ยวกับห้องแยก สำหรับผู้ป่วยวัณโรค ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติสำหรับแผนกต่างๆ รวมไปถึงข้อเสนอแนะวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเฝ้าระวั
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
-
จำนวนหน้า
120
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/94
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper