รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ  (Non – Health)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ  (Non – Health)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
978-616-11-4335-0
ชื่อผู้แต่ง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าประเทศ
รายละเอียด
การจัดทำหลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ (Non - Health) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศ หรือ Non - Health ตรวจจับความผิดปกติภายในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพเบื้องต้นได้ ประเมินความเสี่ยงความผิดปกติภายในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการหรือควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ กองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาสมรรถนะด้านระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ซึ่งจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หลังการประเมิน IHR-JEE ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 แนะนำให้ประเทศไทยเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการตรวจตราอากาศยาน และเรือ การออกใบรับรองสุขาภิบาลเรือ รวมถึงการตรวจจับและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธาร
หน่วยงาน
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
70
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนา และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/93
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper