รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียด
การจัดบริการอาชีวอนามัยเป็นการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีประชากรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ให้บริการทางสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้การจัดบริการอาชีวอนามัยนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข) ใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองหรือแนวทางในการสอบทวนผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยของสถานพยาบาล สำหรับสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถนำแนวทางฉบับนี้ในการให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งกำกับติดตามในการดำเนินงานด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยของสถานพยาบาลได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศ
หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
มาตรฐาน
จำนวนหน้า
155
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/89
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper