รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากการสัมผัสสารตะกั่ว เนื่องด้วยคุณสมบัติของสารตะกั่วทำให้ถูกนำมาใช้ใน อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมผลิตสี ผลิตแบตเตอรี่ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกิจการในชุมชน เช่น ร้านซ่อมหม้อน้ำ ซ่อมแบตเตอรี่ โรงพ่นสีรถยนต์ การต่อและซ่อมเรือ การหลอมตะกั่ว เป็นต้น เด็กในช่วงอายุระหว่าง 0 - 15 ปี มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งต่างๆ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องเล่นเด็ก หรือการปนเปื้อนจากผู้ปกครองที่ทำงานสัมผัสสารตะกั่วติดตามเสื้อผ้ากลับสู่บ้าน (take - home lead) หรือการทำงานที่บ้านที่มีตะกั่วปนเปื้อน รวมทั้งกรณีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กิจการต่างๆ ที่มีการใช้สารตะกั่วในกระบวนการทำงาน โดยส่วนใหญ่เด็กวัยนี้จะรับตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจากพฤติกรรมมือสู่ปาก (hand to mouth) ซึ่งการดูดซึมสารตะกั่วในเด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะต่อระบบประสาทและสมอง มีผลต่อระดับสติปัญญา และพัฒนาการต่างๆ แนวทางการเฝ้าระวังโรคพ
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากสิ่งแวดล้อม
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
162
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
-
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper