รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-4186-8
ชื่อผู้แต่ง
กองวัณโรค
รายละเอียด
การดำเนินงานวัณโรค มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ มุ่งหวังให้ประเทศไทยปลอดวัณโรคและผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงการบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค จนสามารถลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรค และนำไปสู่การลดโรควัณโรคตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคระดับโลก (The End TB Strategy) คู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค เป็นเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการรับรองกระบวนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มั่นใจว่าโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั้นได้ให้บริการที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามหลักสากล
หน่วยงาน
กองวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
84
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี และแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/85
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper