รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 11
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 11
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นายสุธีระ ขนอม
รายละเอียด
โรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น ยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญทั้ง 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว คือการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยต้องอาศัยหลักวิชาการที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ โดยการจัดทำคู่มือ “การจัดการยุงลายแบบผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 11” เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวม เรียบเรียงขึ้น จากหลักการทางวิชาการที่แนะนำโดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค หน่วยงานด้านวิชาการ ภายในประเทศ การปฏิบัติงานดีเยี่ยม (Best practice) ที่สำคัญในพื้นที่ และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อนำโดยแมลง
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
87
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นายพงษไพเราะ ผ่องเรียงณฐกูล, นายสุรชาติ โกยดุลย์ และนางศิรินภา จิตติมณี
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/84
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper