รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
งานเวชศาสตร์การเดินทาง กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
ในทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยหลายปัจจัย ส่งผลให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 9.96 ล้านคน ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งประเทศที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวในลำดับต้นๆ อยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย ลาว ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มท่องเที่ยวในประเทศที่ห่างไกลมากขึ้น เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกา และยุโรป เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านั้นมักมีภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเมืองไทยเป็นอย่างมาก และบางครั้งมีปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเจ็บป่วยและเกิดปัญหาสุขภาพใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวในแถบเอเชีย ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย ควรแสวงหาความรู้ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางและขณะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ จึงได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ” โดยประสงค์ให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับการป้องกันและรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงตลอดระยะเวลา
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
149
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/83
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper