รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุง ภายใต้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุง ภายใต้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด
โรคติดต่อนำโดยยุงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งเกิดกับเด็กนักเรียนอายุ 5-14 ปี เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคเท้าช้าง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้มาลาเรีย และโรคไข้สมองอักเสบ การที่ทำให้พื้นที่ปลอดยุงซึ่งเป็นพาหะนาโรค จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ทุกบ้าน ทุกคน รวมทั้งโรงเรียน สถานที่ทำงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ หนังสือ “แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุงภายใต้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” เล่มนี้ จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับครูผู้สอนด้านสุขภาพรวมทั้งครูผู้สอนวิชาอื่นๆ ก็สามารถนำไปบูรณาการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเลือกแผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาโรคในพื้นที่และสภาพชีวิตจริงของนักเรียน โดยจัดหาเนื้อหาสาระ สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้ตามเหตุการณ์และบริบทของพื้นที่ เน้นการสร้างทักษะชีวิตและสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านโรคติดต่อนำโดยยุง และจัดทำกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้นักเรียนสามารถปฏิบ
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อนำโดยแมลง
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
259
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/82
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper