รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายละเอียด
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดทำแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงานจัดทำ และพัฒนาคู่มือ หรือแนวทาง การดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมยาสูบ ส่วนที่ 2 สาระสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการควบคุมยาสูบ และส่วนที่ 4 แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบตาม 5 มาตรการสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข : สสจ. สคร. และ สสอ. ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปสู่การทำให้สิ่งแวดล้อม และสังคมปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกพื้นที่ในทิศทางเดียวกันต่อไป
หน่วยงาน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
88
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
นายแพทย์ชยนันท์ และนางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/81
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper