รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
รายละเอียด
ประเทศไทยเป็นเส้นทางของการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายศตวรรษ ผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้ามาหรืออพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ช่วงเวลาที่มีแรงงานย้ายถิ่นจำนวนมากเดินทางเข้า ประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ให้แรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และตรวจสุขภาพก่อนขอใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำแนกผลการตรวจสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ปกติ”, ประเภทที่ 2 ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ผ่าน” แต่ต้องให้การรักษา ติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผู้มีภาวะติดเชื้อ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่จะต้องให้การรักษาและควบคุมตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจ ได้แก่ วัณโรค โรคเท้าช้าง ซิฟิลิส และประเภทที่ 3 ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพ “ไม่ผ่าน” เนื่องจาก (1) เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
43
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/79
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper