รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
รายละเอียด
สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยภายหลังการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีการรับรู้และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำหรับใช้ประกอบการออกปฏิบัติงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยงาน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
68
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/77
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper