รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือเทคนิคการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือเทคนิคการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก จึงได้ทำการจัดทำคู่มือ “เทคนิคการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย สามารถนำเทคนิควิธีการหรือเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ ในการทำงาน โดยการเชื่อมโยงบทบาทการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน เกิดการขับเคลื่อนกลไกและความร่วมมือ ภายใต้กรอบการบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (กลุ่มเด็กปฐมวัย) จนเกิดการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
55
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/74
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper