รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการเฝ้าระวังโรคและเหตุการณ์ผิดปกติแบบมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรเพื่อลดปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการเฝ้าระวังโรคและเหตุการณ์ผิดปกติแบบมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรเพื่อลดปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guidelines of event-based surveillance by poultry and pig farmers through web-based interfaces and android-based applications to mitigate impacts of zoonotic diseases
รหัส ISBN
978-616-11-4061-8
ชื่อผู้แต่ง
สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
รายละเอียด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคดังกล่าวบางชนิดในต่างประเทศแล้วแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย หากระบบการตรวจพบการเกิดโรคล่าช้าหรือระบบเฝ้าระวังและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จะส่งผลทำให้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ตลอดจนโรคติดเชื้ออุบัติใหม่มีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขอนามัยและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ กลยุทธ์ที่สำคัญในการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคือการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วนและสหสาขาวิชาชีพที่จะประสานทำให้การดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อส่วนรวม การตรวจพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติซึ่งเกิดในชุมชนเป็นอีกกลวิธีที่จะเพิ่มความไวในการตรวจพบการเกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยทำให้ได้ข้อมูลเสริมกับระบบ เฝ้าระวังปกติได้เป็นอย่างดี
หน่วยงาน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
100
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/73
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper