รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(เอดส์)และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(เอดส์)และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ ในการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร เรื่องเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2561 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ โดยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้ใช้เนื้อหาหลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ปี 2560 มาปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับวิทยากรกลุ่มเป้าหมายให้มี
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
96
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
นางสาวทองกร ยัณรังษี และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/72
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper