รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร. 3) จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีหน้าที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการวัณโรค โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ แก่หน่วยงานโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจ ในการรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ ดังนั้นกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคจึงได้จัดทำคู่มือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการส่งตรวจ โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ขั้นตอนการส่งตรวจ เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง รายการค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรายงานผล และระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการขอรับบริการของผู้รับบริการภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
45
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/71
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper