รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ.2562
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ.2562
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3910-0
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองในฉบับนี้ ใช้เป็นข้อพิจารณาสำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโรคหนองในที่เหมาะต่อสถานการณ์ การจัดทำแนวทางการดูแลรักษาโรคหนองในฉบับนี้ อาศัยหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติหรือยกเลิกการปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยใดๆ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมาย การปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้ออาจมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท ทรัพยากร ข้อจำกัดของสถานที่ให้บริการ สภาวะของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งความต้องการของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา หรือผู้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
50
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
แพทย์แพทย์หญิงรสพร กิตติเยาวมาลย์ ,นายแพทย์ศุภโชค คงเทียน และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/70
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper