รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Thailand Nation Guidelines on Pre-Exposure Prophylaxis : HIV-PrEP 2018
รหัส ISBN
978-616-11-3732-8
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
ประเทศไทยมีกลุ่มประชากรหลัก เช่น กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ผู้หญิงข้ามเพศ (PWID) ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูงถึงร้อยละ 5-6 ต่อปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เริ่มนโยบายให้ยาต้านไวรัสกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่คำนึงถึงระดับซีดี 4 (treatment regardless of CD4) คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายว่า การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) สำหรับประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ โดยบรรจุไว้เป็นแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 ในปี 2561 กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) และโครงการกองทุนโลก (GE) ขยายการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่เป้าหมาย รวม 25 จังหวัด กรมควบคุมโรคร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิ
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคเอดส์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
200
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/69
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper