รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับผู้ดูแลเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับผู้ดูแลเด็ก
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3261-3
ชื่อผู้แต่ง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียด
ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคหัด โรคมือเท้าปาก และโรคสุกใส เนื่องจากเด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ทำให้เด็กเจ็บป่วยง่าย หากไม่ได้รับการดูรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ผู้ดูแลเด็กมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็ก ถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังพฤติกรรมที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต สปคม. จึงดำเนินการจัดทำคู่มือฯ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เลี้ยงเด็กต่อไป
หน่วยงาน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
125
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2560
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/68
คำค้น
ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลด full paper