รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวปฎิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวปฎิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3640-6
ชื่อผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์
รายละเอียด
การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต พฤติกรรมการดื่มที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายมีได้หลายลักษณะ ตั้งแต่การดื่มหนักทุกวัน ดื่มจนเมาบ่อยๆ ดื่มจนเกิดปัญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่อตัวผู้ดื่ม ครอบครัว สังคม ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นเหตุให้สถานพยาบาลทุกระดับต้องรับภาระการดูแลในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและจำกัดความรุนแรงของปัญหาในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์ แนวทางป้องกันและควบคุมปัญหาดังกล่าว คือ การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การประเมินและการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งการดูแลที่เหมาะสมแก่ผู้้มีปัญหาการดื่มสุราตามระดับความรุนแรง
หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
75
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/67
คำค้น
แอลกอฮอล์
ดาวน์โหลด full paper