รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3422-8
ชื่อผู้แต่ง
กองนวัตกรรมและวิจัย
รายละเอียด
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ที่มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ ได้มีการทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐานของงาน และมาตรฐานของมาตรการ) รวมถึงได้ปรับปรุงขั้นตอนขั้นต่ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางสากลมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง มีคุณภาพและเชื่อถือได้
หน่วยงาน
-
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
การบริหารจัดการ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
31
พิมพ์ครั้งที่
ปรับปรุง 1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/66
คำค้น
คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลด full paper