รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3791-5
ชื่อผู้แต่ง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียด
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปนองค์กรด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดทำแนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและผู้ปกครองนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีการเจ็บป่วยลดลงและไม่มีการระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
หน่วยงาน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
69
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/64
คำค้น
โรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด full paper