รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Standard of Operating Procedures, SOPs
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองนวัตกรรมและวิจัย
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกระบวนการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการนั้นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที้่ยอมรับในระดับสากลกรมควบคุมโรคจุงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณาเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกวิจัย
หน่วยงาน
-
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
การบริหารจัดการ
ประเภทหนังสือ
มาตรฐาน
จำนวนหน้า
200
พิมพ์ครั้งที่
ปรับปรุง 1
ปีที่ตีพิมพ์
2562
บรรณาธิการ
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/63
คำค้น
SOP คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ดาวน์โหลด full paper