รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ/ โรคอุบัติใหม่/ โรคอุบัติซ้ำ สำหรับพยาบาล เล่มที่ 5
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ/ โรคอุบัติใหม่/ โรคอุบัติซ้ำ สำหรับพยาบาล เล่มที่ 5
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-3784-7
ชื่อผู้แต่ง
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียด
สถาบันบำราศนราดูร เป็นหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก คือ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กำหนดและพัฒนามาตรฐาน และให้บริการ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา องค์ความรู้ในด้านโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสำคัญ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการบริการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขให้แก่สถาบัน องค์กร และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง สถาบันบำราศนราดูรมีการจัดทำคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้คณะทำงานเห็นควรให้มีการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับสภาวะการณ์ของโรคในปัจจุบัน
หน่วยงาน
สถาบันบำราศนราดูร
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
76
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/62
คำค้น
โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ
ดาวน์โหลด full paper