รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เรื่อง การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เรื่อง การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ กรมควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักด้านการพัฒนางานวิชาการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเกิดความตระหนัก ซึ่งการจัดประชุมเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญ เพราะเป็นศูนย์รวมความคิด และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติที่มีประสิทธิภาพนั้น กระบวนการจัดประชุมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง และได้จัดทำมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรคที่จะจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการจัดประชุม เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนในการเตรียมการก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะมีผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้
หน่วยงาน
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
การบริหารจัดการ
ประเภทหนังสือ
มาตรฐาน
จำนวนหน้า
40
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/60
คำค้น
SOP
ดาวน์โหลด full paper