รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand, 2018
รหัส ISBN
978-616-11-3670-3
ชื่อผู้แต่ง
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี พญ. ผลิน กมลวัทน์ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นพ.เจริญ ชูโชติถาวร พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ และคณะ
รายละเอียด
แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งได้นำเนื้อหาจากแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2561 แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค และแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคสอดคล้องกับแนวทาง ขององค์การอนามัยโลก และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมวัณโรคของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
190
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/59
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper