รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Systematic screening for active TB and drug-resistant TB
รหัส ISBN
978-616-11-3349-8
ชื่อผู้แต่ง
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
รายละเอียด
คู่มือการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถคัดกรองเพื่อค้นหา และวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคให้รวดเร็วขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการแต่สามารถ ตรวจพบได้ และตรวจทดสอบความไวต่อยาเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้การรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาที่รวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตและลดการแพร่ การกระจายเชื้อวัณโรค นำไปสู่การลดความชุก และอบัติการณ์วัณโรคให้เป็นไปตามเป้หมาย การควบคุมวัณโรคของประเทศไทยและของโลก
หน่วยงาน
สำนักวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
52
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2561
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/57
คำค้น
วัณโรค
ดาวน์โหลด full paper