รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมยาสูบ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมยาสูบ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-1084-0
ชื่อผู้แต่ง
ดร.ศรัณญา เบญจกุล นายศิริชัย พรรณธนะ ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช นายณัฐพล เทศขยัน
รายละเอียด
คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมในการควบคุมยาสูบ
หน่วยงาน
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
60
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2555
บรรณาธิการ
"นางสาวภัทรินทร์ ศิริทรากุล นางสาวธัญวรรณ สุลำปิง นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย"
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/55
คำค้น
ยาสูบ
ดาวน์โหลด full paper