รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ และคณะ
รายละเอียด
โรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจาก “วิถีชีวิต” ซึ่งการดำเนินของโรค จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ไม่แสดงความรุนแรงให้เห็นในระยะเริ่มแรก ทำให้เกิดการชะล่าใจ พฤติกรรมสุขภาพในการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เสี่ยงต่อสุขภาพนี้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ฝังรากอยู่ในชุมชน ในมิติของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดจัดการทั้งในบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยที่ชุมชนและองค์กรต้องเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพของตนเอง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ต้องเพิ่มความร่วมมือกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
หน่วยงาน
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
69
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2558
บรรณาธิการ
"แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ นางนิตยา พันธุเวทย์ นางสาวธาริณี พังจุนันท์ นางสาวณัฐธิดา ชำนิยันต์"
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/54
คำค้น
สาธารณสุข
ดาวน์โหลด full paper