รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ และคณะ
รายละเอียด
การดำเนินการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก โดยเฉพาะ บุคลากรทาง ด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานการดำเนินณ หน่วยบริการ ที่จะต้องดำเนินการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นเพียงการให้สุขศึกษาหรือคำแนะนำ และการจัดบริการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมทั้งยังไม่มีคู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ ผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยยังคงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทางด้านสุขภาพต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
หน่วยงาน
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
79
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2558
บรรณาธิการ
"แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา"
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/52
คำค้น
ืNCD
ดาวน์โหลด full paper