รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
องค์ความรู้ (Factsheet) เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
องค์ความรู้ (Factsheet) เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-0917-2
ชื่อผู้แต่ง
นางสาวนลินภัสร์ ธนาเจริญรัศม์ นางสาวลดาวัลย์ สันถวไมตรี นางสาวชญานิศ เมฆอากาศ
รายละเอียด
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาดของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคอีโบลา เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ด้าน ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งยังอาจเกิดจากการจงใจกระทำให้เกิดขึ้น ในการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและควบคุมมิให้โรคที่เกิดขึ้นใหม่แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และมาตรฐานการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
176
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2554
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/49
คำค้น
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ดาวน์โหลด full paper