รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค์กร
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค์กร
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Business Continuity Plan: BCP
รหัส ISBN
978-616-11-0002-5
ชื่อผู้แต่ง
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ และคณะ
รายละเอียด
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกที่กระจายไปอย่างต่อเนื่องและติดเชื้อมาสู่คน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกวิตกกังวลว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดนกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ระบาดใหญ่ ซึ่งมีผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา เนื่องจากบุคลากรที่ให้บริการประชาชนเกิดการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ผลกระทบดังกล่าวนอกเหนือจากการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่แล้ว การจัดระบบงานหลักภายในองค์กร ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในภาวะการระบาด และบุคลากรในองค์กรปลอดภัยจากการเจ็บป่วย ด้วยจัดทำข้อตกลงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan ชื่อย่อว่า BCP)เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานที่จำเป็นและสำคัญได้ในระหว่างเกิดการระบาด และฟื้นตัวได้รวดเร็วภายหลังการระบาดได้
หน่วยงาน
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
151
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2552
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/47
คำค้น
การเรียนรู้ด้วนตนเอง
ดาวน์โหลด full paper