รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือ การจัดการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : คลินิกสุขภาพเกษตรกร
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือ การจัดการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : คลินิกสุขภาพเกษตรกร
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์
รายละเอียด
คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : คลินิกสุขภาพเกษตรกร จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ศึกษาและนำไปพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่แรงงานในชุมชน ภายใต้กลยุทธ์การจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยในระยะแรกเริ่มให้บริการในกลุ่มเกษตรกรก่อน และขยายเพิ่มกลุ่มเป้าหมายแรงงานในชุมชนกลุ่มอื่นๆ เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ความสำคัญในการจัดบริการให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร คำนิยามที่ใช้ในการจัดบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บทบาทหน้าที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ แนวทางการจัดบริการคลินิกเกษตรกร กิจกรรมบริการอาชีวอนามัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้หน่วยบริการปฐมภูมินำไปจัดกิจกรรมบริการสุขภาพให้แก่แรงงานในชุมชน
หน่วยงาน
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
64
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2556
บรรณาธิการ
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/38
คำค้น
อาชีวอนามัย
ดาวน์โหลด full paper