รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
ชุดความรู้ “การดูแลรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โรคโดยตรง” (Treatment Literacy)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
ชุดความรู้ “การดูแลรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โรคโดยตรง” (Treatment Literacy)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
(HIV/AIDS Treatment Literacy)
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ และคณะ
รายละเอียด
ชุดความรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โรคโดยตรง (HIV/AIDS Treatment Literacy) เล่มนี้ เป็นชุดความรู้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้พัฒนาขึ้นเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ สำหรับบุคลากรสุขภาพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
-
จำนวนหน้า
162
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2554
บรรณาธิการ
พรทิพย์ ยุกตานนท์ ลีซ่า กันธมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/32
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper