รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการให้การปรึกษาและการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIVแบบทราบผลในวันเดียว
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการให้การปรึกษาและการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIVแบบทราบผลในวันเดียว
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guideline on HIV Counseling & Testing for Same day result
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นางสาวลีซ่า กันธมาลา และคณะ
รายละเอียด
แนวทางการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว (Guideline on HIV Counseling & Testing for Same day result) นี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานบริการสุขภาพที่จัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าใจหลักการความจ????ำเป็นของการตรวจ และรับทราบผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผู้รับบริการ รูปแบบการจัดบริการแบบทราบผลในวันเดียว ผลกระทบจากการไม่ทราบผลการตรวจ การเลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน จากนั้นนำองค์ความรู้นี้ไปปรับระบบบริการให้เกิดความคล่องตัวในการจัดบริการ เน้นความสะดวกของผู้รับบริการเพื่อลดอัตราการไม่กลับมารับทราบผลการตรวจ ซึ่งผู้รับบริการหากไม่ทราบผลการตรวจจะเสียโอกาสได้รับบริการป้องกันและดูแลรักษาที่เหมาะสม
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
87
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2556
บรรณาธิการ
นางสาวลีซ่า กันธมาลา นางสาวชมนารถ มโนไพบูลย์
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/31
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper