รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงและการรับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง จึงได้จัดการ ประชุมเพื่ออบรมการใช้แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ นี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG) เพื่อสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ นี้จะช่วยผู้ทำงานเอดส์และผ้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ผ่านการอบรมประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ต่อไป
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
143
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2556
บรรณาธิการ
"นางสุวนีย์ ใหม่สุวรรณ นางสาวกนิษฐา ตัณฑพันธ์ นางสาวผ่องเพ็ญ ตั้งจิตพินิจการ นางสาวธมลธนัลช์ เวทย์ศุภางค์กุล "
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/29
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper