รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับพนักงานบริการ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับพนักงานบริการ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
-
รหัส ISBN
978-616-11-1952-2
ชื่อผู้แต่ง
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริการดูแลสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับพนักงานบริการหญิง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพ และตอบสนองความจำเป็นของกลุ่มพนักงานบริการหญิง นำไปสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) ในการลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการตีตราการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวี ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
มาตรฐาน
จำนวนหน้า
186
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2556
บรรณาธิการ
นางวิภาดา มหรัตนวิโรจน์
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/28
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper