รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Essentials of HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014 Thailand
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ
รายละเอียด
การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้ายไวรัสในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง จากโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสสสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างครอบคลุม และขยายขอบเขตการให้บริการไปยังสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ รวมถึงกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครอบคลุมทั้งประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบุคลากรสุขภาพใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
223
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2557
บรรณาธิการ
"นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์"
Urllink
http://27.254.33.65/ddc.klb/public/dataentry/handbook/form/27
คำค้น
เอชไอวี
ดาวน์โหลด full paper